Wdrożenia wkraczają w kluczową fazę

Zgodnie z założeniami projektu w roku akademickim 2018/2019 wszyscy członkowie konsorcjum skupiają się na implementacji wybranych dobrych praktyk na poszczególnych uczelniach ekonomicznych. Każdy z partnerów podjął się wdrożenia co najmniej jednego instrumentu w każdym z obszarów tematycznych będących przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia tj. badań naukowych, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, finansów oraz ustroju i zarządzenia.

W związku z faktem, że zadanie wdrożeniowe zostanie zakończone w lipcu 2019 r. na bieżąco monitorowane są postępy w tym zakresie. Do końca stycznia przedstawiciele zaangażowanych uczelni opracowali raporty cząstkowe, z których wynika, że pomimo występowania pewnych trudności związanych z dostosowaniem nowych rozwiązań do obecnie funkcjonujących, to do końca tego roku akademickiego zostaną one wdrożone.  Wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką będą miały okazję poznać więcej szczegółów z przygotowywanej obecnie publikacji podsumowującej rezultaty projektu, która zostanie zaprezentowana w trakcie zaplanowanej na wrzesień konferencji (więcej szczegółów wkrótce).

Czytaj dalej

O projekcie DIALOG w Kurierze UEK

W najnowszym numerze Kuriera UEK, oficjalnego czasopisma Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukazał się artykuł dotyczący projektu Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego.

W artykule zatytułowanym Dostosowanie uczelni ekonomicznych do nowej Konstytucji dla Nauki (s. 14-15) przedstawiono najważniejsze założenia projektu, a także wskazano na wdrażane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie instrumenty.

Publikacja ta jest jednym z działań mających na celu upowszechnianie wyników projektu – obecnie rozpoczynają się także prace nad monografią oraz konferencją podsumowującą wyniki projektu, która odbędzie się w 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Przeczytaj Kurier UEK nr 4/2018

 

Czytaj dalej

Opublikowano katalog dobrych praktyk

Wszystkie osoby zainteresowane wpływem nowej reformy szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie polskich uczelni ekonomicznych zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją projektową, w ramach której nasi eksperci przedstawili katalog dobrych praktyk. W ramach tego dokumentu szczegółowo omówiono najważniejsze rozwiązania, których implementacja przyczyni się do wzmocnienia pozycji polskich uczelni ekonomicznych, zarówno w kontekście nowych uregulowań prawnych, jak i dążenia do unowocześnienia oferty dla studentów. Docelowo pozwoli to na lepsze odpowiedzenie na ich potrzeby i sprostanie nowym wyzwaniom stawianym uczelniom wyższym w dobie szybkiego postępu technologicznego i zachodzących zmian społeczno-gospodarczych.

Zgodnie z przyjętą logiką projektu poszczególne dobre praktyki zostały przyporządkowane do jednego z pięciu obszarów: badań naukowych, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, finansów oraz zarządzania i ustroju. Łącznie prezentujemy Państwu zestawienie 28 rozwiązań obejmujących takie kwestie jak przykładowo:

  • oferowanie grantów na badania międzynarodowe,
  • publikowanie w czasopismach naukowych,
  • podnoszenie jakości studiów,
  • stymulowanie współpracy z absolwentami,
  • organizowanie toku studiów,
  • funkcjonowanie rady uczelni,
  • opracowanie regulaminu wynagradzania.

Dla każdej z 28 praktyk przedstawiono najważniejsze przesłanki i cel stosowania, sugerowaną procedurę wdrożenia rozwiązania, zestawienie kosztów i korzyści, ryzyka związane z ich zastosowaniem oraz przykładowe wzory dokumentów. Tak przygotowane opisy będą stanowić podstawę do rozpoczęcia realizacji fazy wdrożeniowej w ramach roku akademickiego 2018/2019, kiedy to poszczególne uczelnie ekonomiczne wchodzące w skład konsorcjum będą implementować wybrane praktyki.

Pobierz publikacje projektowe

 

 

Czytaj dalej