Dokonano wyboru dobrych praktyk do pogłębionej analizy

W dniu 11 maja 2018 r. odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie kolejne spotkanie Komitetu Sterującego, które zostało poświęcone wyborowi dobrych praktyk w zakresie pięciu obszarów funkcjonowania uczelni ekonomicznych w Polsce, które są przedmiotem projektu Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego. Jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego przedstawione poniżej rozwiązania zostaną szczegółowo rozpisane przez poszczególne zespoły badawcze. Następnie poszczególne uczelnie ekonomiczne biorące udział w projekcie podejmą decyzje odnośnie wyboru kluczowych z ich punktu widzenia praktyk do implementacji.

Wybrane rozwiązania:

Obszar nr 1 – Badania naukowe

 • Wewnętrzne granty na prowadzenie międzynarodowych badań
 • Współpraca wewnątrzuczelniana w zakresie badań naukowych (tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych)
 • Biuro wsparcia projektów i badań naukowych
 • Przemodelowanie systemu zachęt dla pracowników realizujących projekty badawcze
 • Podnoszenie kompetencji w zakresie publikowania w czasopismach indeksowanych na liście JCR i pozyskiwania funduszy zewnętrznych na badania naukowe

Obszar nr 2 – Dydaktyka

 • Indywidualizacja procesu nauczania dla najzdolniejszych studentów (wariant elitarny). Wprowadzenie indywidualnej ścieżki edukacyjnej w połączeniu z wprowadzeniem systemu tutorskiego / mentorskiego
 • Projekt budowania nowej jakości studiów II stopnia
 • Wzbogacanie i uelastycznienie oferty programowej uczelni – specjalność międzykierunkowa
 • Propozycja systemu motywacyjnego obejmującego elastyczne pensum zależne od wyników działalności naukowej
 • Dwutorowe studia II stopnia
 • Kursy certyfikowane

Obszar nr 3 – Współpraca z otoczeniem

 • Zindywidualizowana ścieżka kształcenia menedżerów dla potrzeb sektora Global Business Services
 • Stymulowanie współpracy pomiędzy uczelniami ekonomicznymi a uczelniami technicznymi ukierunkowanej na komercjalizacje badań i innowacje
 • Model ścieżki zawodowej nauczyciela akademickiego – eksperta
 • Wspieranie absolwentów w zakładaniu przez nich własnej działalności gospodarczej, rozwój inkubatorów działalności gospodarczej; kształtowanie długookresowych relacji uczelnia-absolwent (rozwój mentoringu w obszarze: absolwent-student); rozwój narzędzi współpracy z absolwentami
 • Opis wpływu praktycznych wyników działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
 • Stymulowanie współpracy z absolwentami ukierunkowane na powstawanie funduszy typu endowment
 • Zakładanie spółki celowej uczelni, tworzenie warunków dla jej funkcjonowania i określenie wytycznych dotyczące aktywizacji naukowców przez spółkę celową oraz zapewnienie warunków do spotkań biznesowych na terenie uczelni

Obszar nr 4 – Finanse

 • Finansowe aspekty wdrażania strategii zarządzania publicznymi uczelniami ekonomicznymi – identyfikacja centrów kosztów i centrów zysków
 • Organizacja toku studiów (stacjonarnych, niestacjonarnych) obejmująca analizę limitów przyjęć na poszczególne studia, liczbę i wielkość grup studenckich oraz optymalną liczbę godzin dydaktycznych realizowanych w konkretnej publicznej uczelni ekonomicznej
 • Dostosowanie rachunkowości publicznych uczelni ekonomicznych do implementacji art. 169 ust. 7 ustawy o finansach publicznych w zakresie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
 • Opracowanie wytycznych do wzorcowej instrukcji sporządzania i opiniowania planu rzeczowo-finansowego publicznych uczelni ekonomicznych
 • Zasady finansowania jednostek organizacyjnych publicznych uczelni ekonomicznych (podział środków)

Obszar nr 5 – Ustrój i zarządzanie

 • Wybór ścieżki naukowej albo dydaktycznej pracowników
 • Rozwiązania ustrojowe rad naukowych
 • Sposób konstytuowania i działania Rady uczelni
 • Regulamin wynagradzania – jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Organizacja dydaktyki oraz działalności naukowo-badawczej