Aktualności

Premiera monografii naukowej poświęconej problematyce uczelni ekonomicznych

Zapraszamy do lektury nowo wydanej monografii naukowej pt. Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce. Konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany. Publikacja ta została przygotowana pod redakcją naukową dr Magdaleny Jelonek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podzielono ją na sześć rozdziałów:

 1. Reformy systemów nauki i szkolnictwa wyższego – perspektywa międzynarodowa
 2. Badania na publicznych uczelniach ekonomicznych w świetle trendów międzynarodowych: wyzwania oraz proponowane kierunki zmian
 3. Kształcenie na publicznych uczelniach ekonomicznych w świetle trendów międzynarodowych: wyzwania oraz proponowane kierunki zmian
 4. Trzecia misja uniwersytetu i kierunki jej rozwoju w polskich uczelniach ekonomicznych
 5. Konsekwencje reformy 2.0 dla stabilności finansowej publicznych uczelni ekonomicznych
 6. Ewolucja uwarunkowań funkcjonalnych a stabilność organizacyjna publicznych uczelni ekonomicznych

POBIERZ MONOGRAFIĘ I INNE PUBLIKACJE PROJEKTOWE

Abstrakt z recenzji dra Seweryna Krupnika:

W kolejnych rozdziałach prezentowanej książki Autorzy poruszają różno­rodne zagadnienia związane z reformowaniem uczelni ekonomicznych. Wspólnym mianownikiem tych omawianych aspektów jest wykorzysta­nie międzynarodowej refleksji oraz dowodów z poziomu krajowego, by zainspirować osoby zainteresowane rozwojem publicznych uczelni ekono­micznych w Polsce. Wspomniana różnorodność jest więc zaletą publikacji – czytelnik po zapoznaniu się z książką uzyskuje bowiem całościowy obraz
zmian zachodzących na uczelniach […].
Praca w rzetelny sposób odpowiada na zapotrzebowanie dwóch szerokich grup odbiorców. Po pierwsze naukowców zainteresowanych stanem pub­licznych uczelni ekonomicznych oraz szerzej – szkolnictwem wyższym. Po drugie zaś wszystkich interesujących się reformą 2.0, również w zakresie dotyczącym uczelni ekonomicznych.
Monografia Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce jest pracą inspirującą, wartościową i użyteczną.

Czytaj dalej

Konferencja podsumowująca 12 września w Krakowie

Już 12 września 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym odbędzie się konferencja podsumowująca wyniki projektu „Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego”. Uczestnicy tego wydarzenia będą mogli zapoznać się z efektami zrealizowanych w ostatnim roku akademickim wdrożeń dobrych praktyk służących lepszemu dostosowaniu polskich uczelni ekonomicznych do zmian wynikających z przyjęcia tzw. Konstytucji dla Nauki. Swoją premierę będzie wtedy także miała monografia poświęcona tej problematyce.

Niezmiernie miło nam poinformować, że patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin, który także wygłosi przemówienie podczas konferencji.

Wśród mówców znajdą się także rektorzy uczelni ekonomicznych zaangażowanych w realizację projektu: dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. Marek Rocki, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa), dr hab. Robert Tomanek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz prof. dr hab. Maciej Żukowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Grono prelegentów wzbogacą także tacy uznani akademicy jak prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. dr hab. Juliusz Gardawski (Szkoła Główna Handlowa),  oraz prof. dr hab. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Z kolei sesje tematyczne poprowadzą przedstawiciele uczelni ekonomicznych, którzy odpowiadali za poszczególne wdrożenia.

Do udziału w konferencji zaproszono m.in.:
– rektorów, prorektorów z polskich uczelni ekonomicznych;
– przedstawicieli uczelni zaangażowanych w realizację projektu;
– uznanych ekspertów zajmujących się problematyką nauki i szkolnictwa wyższego;
– dziekanów wydziałów ekonomii/zarządzania/gospodarki przestrzennej/nauk o polityce i administracji uczelni krakowskich;
– kanclerzy i kwestorów uczelni krakowskich.

Więcej informacji na temat konferencji oraz jej program znajdą Państwo w zakładce Konferencja.

Czytaj dalej

Wdrożenia wkraczają w kluczową fazę

Zgodnie z założeniami projektu w roku akademickim 2018/2019 wszyscy członkowie konsorcjum skupiają się na implementacji wybranych dobrych praktyk na poszczególnych uczelniach ekonomicznych. Każdy z partnerów podjął się wdrożenia co najmniej jednego instrumentu w każdym z obszarów tematycznych będących przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia tj. badań naukowych, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, finansów oraz ustroju i zarządzenia.

W związku z faktem, że zadanie wdrożeniowe zostanie zakończone w lipcu 2019 r. na bieżąco monitorowane są postępy w tym zakresie. Do końca stycznia przedstawiciele zaangażowanych uczelni opracowali raporty cząstkowe, z których wynika, że pomimo występowania pewnych trudności związanych z dostosowaniem nowych rozwiązań do obecnie funkcjonujących, to do końca tego roku akademickiego zostaną one wdrożone.  Wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką będą miały okazję poznać więcej szczegółów z przygotowywanej obecnie publikacji podsumowującej rezultaty projektu, która zostanie zaprezentowana w trakcie zaplanowanej na wrzesień konferencji (więcej szczegółów wkrótce).

Czytaj dalej

O projekcie DIALOG w Kurierze UEK

W najnowszym numerze Kuriera UEK, oficjalnego czasopisma Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukazał się artykuł dotyczący projektu Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego.

W artykule zatytułowanym Dostosowanie uczelni ekonomicznych do nowej Konstytucji dla Nauki (s. 14-15) przedstawiono najważniejsze założenia projektu, a także wskazano na wdrażane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie instrumenty.

Publikacja ta jest jednym z działań mających na celu upowszechnianie wyników projektu – obecnie rozpoczynają się także prace nad monografią oraz konferencją podsumowującą wyniki projektu, która odbędzie się w 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Przeczytaj Kurier UEK nr 4/2018

 

Czytaj dalej

Opublikowano katalog dobrych praktyk

Wszystkie osoby zainteresowane wpływem nowej reformy szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie polskich uczelni ekonomicznych zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją projektową, w ramach której nasi eksperci przedstawili katalog dobrych praktyk. W ramach tego dokumentu szczegółowo omówiono najważniejsze rozwiązania, których implementacja przyczyni się do wzmocnienia pozycji polskich uczelni ekonomicznych, zarówno w kontekście nowych uregulowań prawnych, jak i dążenia do unowocześnienia oferty dla studentów. Docelowo pozwoli to na lepsze odpowiedzenie na ich potrzeby i sprostanie nowym wyzwaniom stawianym uczelniom wyższym w dobie szybkiego postępu technologicznego i zachodzących zmian społeczno-gospodarczych.

Zgodnie z przyjętą logiką projektu poszczególne dobre praktyki zostały przyporządkowane do jednego z pięciu obszarów: badań naukowych, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, finansów oraz zarządzania i ustroju. Łącznie prezentujemy Państwu zestawienie 28 rozwiązań obejmujących takie kwestie jak przykładowo:

 • oferowanie grantów na badania międzynarodowe,
 • publikowanie w czasopismach naukowych,
 • podnoszenie jakości studiów,
 • stymulowanie współpracy z absolwentami,
 • organizowanie toku studiów,
 • funkcjonowanie rady uczelni,
 • opracowanie regulaminu wynagradzania.

Dla każdej z 28 praktyk przedstawiono najważniejsze przesłanki i cel stosowania, sugerowaną procedurę wdrożenia rozwiązania, zestawienie kosztów i korzyści, ryzyka związane z ich zastosowaniem oraz przykładowe wzory dokumentów. Tak przygotowane opisy będą stanowić podstawę do rozpoczęcia realizacji fazy wdrożeniowej w ramach roku akademickiego 2018/2019, kiedy to poszczególne uczelnie ekonomiczne wchodzące w skład konsorcjum będą implementować wybrane praktyki.

Pobierz publikacje projektowe

 

 

Czytaj dalej

Dokonano wyboru dobrych praktyk do pogłębionej analizy

W dniu 11 maja 2018 r. odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie kolejne spotkanie Komitetu Sterującego, które zostało poświęcone wyborowi dobrych praktyk w zakresie pięciu obszarów funkcjonowania uczelni ekonomicznych w Polsce, które są przedmiotem projektu Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego. Jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego przedstawione poniżej rozwiązania zostaną szczegółowo rozpisane przez poszczególne zespoły badawcze. Następnie poszczególne uczelnie ekonomiczne biorące udział w projekcie podejmą decyzje odnośnie wyboru kluczowych z ich punktu widzenia praktyk do implementacji.

Wybrane rozwiązania:

Obszar nr 1 – Badania naukowe

 • Wewnętrzne granty na prowadzenie międzynarodowych badań
 • Współpraca wewnątrzuczelniana w zakresie badań naukowych (tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych)
 • Biuro wsparcia projektów i badań naukowych
 • Przemodelowanie systemu zachęt dla pracowników realizujących projekty badawcze
 • Podnoszenie kompetencji w zakresie publikowania w czasopismach indeksowanych na liście JCR i pozyskiwania funduszy zewnętrznych na badania naukowe

Obszar nr 2 – Dydaktyka

 • Indywidualizacja procesu nauczania dla najzdolniejszych studentów (wariant elitarny). Wprowadzenie indywidualnej ścieżki edukacyjnej w połączeniu z wprowadzeniem systemu tutorskiego / mentorskiego
 • Projekt budowania nowej jakości studiów II stopnia
 • Wzbogacanie i uelastycznienie oferty programowej uczelni – specjalność międzykierunkowa
 • Propozycja systemu motywacyjnego obejmującego elastyczne pensum zależne od wyników działalności naukowej
 • Dwutorowe studia II stopnia
 • Kursy certyfikowane

Obszar nr 3 – Współpraca z otoczeniem

 • Zindywidualizowana ścieżka kształcenia menedżerów dla potrzeb sektora Global Business Services
 • Stymulowanie współpracy pomiędzy uczelniami ekonomicznymi a uczelniami technicznymi ukierunkowanej na komercjalizacje badań i innowacje
 • Model ścieżki zawodowej nauczyciela akademickiego – eksperta
 • Wspieranie absolwentów w zakładaniu przez nich własnej działalności gospodarczej, rozwój inkubatorów działalności gospodarczej; kształtowanie długookresowych relacji uczelnia-absolwent (rozwój mentoringu w obszarze: absolwent-student); rozwój narzędzi współpracy z absolwentami
 • Opis wpływu praktycznych wyników działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
 • Stymulowanie współpracy z absolwentami ukierunkowane na powstawanie funduszy typu endowment
 • Zakładanie spółki celowej uczelni, tworzenie warunków dla jej funkcjonowania i określenie wytycznych dotyczące aktywizacji naukowców przez spółkę celową oraz zapewnienie warunków do spotkań biznesowych na terenie uczelni

Obszar nr 4 – Finanse

 • Finansowe aspekty wdrażania strategii zarządzania publicznymi uczelniami ekonomicznymi – identyfikacja centrów kosztów i centrów zysków
 • Organizacja toku studiów (stacjonarnych, niestacjonarnych) obejmująca analizę limitów przyjęć na poszczególne studia, liczbę i wielkość grup studenckich oraz optymalną liczbę godzin dydaktycznych realizowanych w konkretnej publicznej uczelni ekonomicznej
 • Dostosowanie rachunkowości publicznych uczelni ekonomicznych do implementacji art. 169 ust. 7 ustawy o finansach publicznych w zakresie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
 • Opracowanie wytycznych do wzorcowej instrukcji sporządzania i opiniowania planu rzeczowo-finansowego publicznych uczelni ekonomicznych
 • Zasady finansowania jednostek organizacyjnych publicznych uczelni ekonomicznych (podział środków)

Obszar nr 5 – Ustrój i zarządzanie

 • Wybór ścieżki naukowej albo dydaktycznej pracowników
 • Rozwiązania ustrojowe rad naukowych
 • Sposób konstytuowania i działania Rady uczelni
 • Regulamin wynagradzania – jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Organizacja dydaktyki oraz działalności naukowo-badawczej
Czytaj dalej

Publikacja raportów diagnostycznych

Informujemy, że dostępne są już pierwsze raporty diagnostyczne poświęcone analizie wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie uczelni ekonomicznych przygotowane przez zespoły eksperckie w ramach projektu Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego. Znajdą je Państwo w zakładce do pobrania.

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi opracowano pięć ekspertyz poświęconych poszczególnym obszarom funkcjonowania uczelni wyższych:

 • Ekspertyza diagnostyczna nr 1 – Badania naukowe
 • Ekspertyza diagnostyczna nr 2 – Dydaktyka
 • Ekspertyza diagnostyczna nr 3 – Współpraca z otoczeniem
 • Ekspertyza diagnostyczna nr 4 – Finanse
 • Ekspertyza diagnostyczna nr 5 – Ustrój i zarządzanie.

Ekspertyzy zostały opracowane przez przedstawicieli wszystkich uczelni ekonomicznych wchodzących w skład konsorcjum tj. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dla zapewnienia jak największej przejrzystości opracowanych raportów zostały one opracowane według jednolitego schematu dla poszczególnych obszarów – każdy raport diagnostyczny został podzielony na cztery główne części:

I.  Charakterystyka uczelni ekonomicznych w danym obszarze na tle innych typów uczelni .

II. Zróżnicowanie między uczelniami ekonomicznymi w danym obszarze.

III. Kluczowe wyzwania adaptacyjne uczelni ekonomicznych w danym obszarze.

IV. Rekomendacje uczelni ekonomicznych do ustawy 2.0 w danym obszarze.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi publikacjami, gdyż pozwalają one na zrozumienie specyfiki funkcjonowania uczelni ekonomicznych w Polsce i problemów na jakie natrafiają one w efekcie proponowanych zmian w tzw. Konstytucji dla nauki. Jednocześnie raporty te stanowią podstawę dla dalszych prac w ramach projektu zmierzających do opracowania konkretnych rozwiązań pozwalających polskim uczelniom ekonomicznym na dalszy rozwój.  Dzięki ich implementacji możliwe będzie lepsze dostosowanie się zarówno do zmian legislacyjnych, jak i rosnących oczekiwań w stosunku do uczelni wyższych.

 

Czytaj dalej

Trwają prace nad ekspertyzami diagnostycznymi

Zgodnie z przyjętym harmonogramem trwają prace nad pięcioma ekspertyzami na temat wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na poszczególne obszary działalności uczelni ekonomicznych tj.:

 • badania naukowe
 • dydaktykę
 • współpracę
 • finanse
 • ustrój i zarządzanie.

Nad każdą z ekspertyz pracuje odrębny zespół w skład którego wchodzą przedstawicieli wszystkich uczelni ekonomicznych będących członkami konsorcjum (zestawienie ekspertów znajduje się w zakładce O nas). Dzięki temu przygotowane dokumenty będą w sposób całościowy oceniać jak planowana reforma przełoży się na funkcjonowanie tej specyficznej grupy uczelni bazując m.in. na zgromadzonych na potrzeby projektu danych statystycznych i przeprowadzonych dodatkowo analiz.

Obecnie publikacja ekspertyz diagnostycznych jest planowana na początek marca 2018 r. Gdy tylko zostaną one ukończone poinformujemy o tym na stronie internetowej.

Czytaj dalej

Inauguracja projektu

 

Spotkanie inauguracyjne

W dniu 6 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu pn. Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego. Celem tego spotkania było zainicjowanie prac Komitetu Sterującego Projektu oraz przyjęcie ustaleń dotyczących realizacji zadań w poszczególnych obszarach tematycznych.Spotkanie uroczyście otworzyła prof. dr hab. Janina Filek – Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a następnie głos zabrał kierownik projektu prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur – Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, który przedstawił najważniejsze cele i  zadania stojące przed ekspertami w ramach niniejszego projektu, a także harmonogram prac.

Główną część inauguracji projektu poświęcono wystąpieniom liderów poszczególnych obszarów tematycznych, którzy przedstawili główne założenia dotyczące prac nad ekspertyzami cząstkowymi dotyczącymi kluczowych obszarów funkcjonowania uczelni ekonomicznych:

 • dr Agnieszka Bem – Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – DYDAKTYKA
 • dr Marcin Dąbrowski – Kanclerz, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie – USTRÓJ
 • dr hab. Arkadiusz Kawa – Katedra Logistyki i Transportu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – BADANIA NAUKOWE
 • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – WSPÓŁPRACA
 • prof. dr hab. Artur Walasik – Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – FINANSE.

Publikacja ekspertyz diagnostycznych dla poszczególnych obszarów jest planowana na koniec lutego 2018 r.

Dowiedz się więcej na temat projektu.

Dowiedz się więcej na temat uczelni ekonomicznych zaangażowanych w realizację projektu

Czytaj dalej