Aktualności

Wdrożenia wkraczają w kluczową fazę

Zgodnie z założeniami projektu w roku akademickim 2018/2019 wszyscy członkowie konsorcjum skupiają się na implementacji wybranych dobrych praktyk na poszczególnych uczelniach ekonomicznych. Każdy z partnerów podjął się wdrożenia co najmniej jednego instrumentu w każdym z obszarów tematycznych będących przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia tj. badań naukowych, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, finansów oraz ustroju i zarządzenia.

W związku z faktem, że zadanie wdrożeniowe zostanie zakończone w lipcu 2019 r. na bieżąco monitorowane są postępy w tym zakresie. Do końca stycznia przedstawiciele zaangażowanych uczelni opracowali raporty cząstkowe, z których wynika, że pomimo występowania pewnych trudności związanych z dostosowaniem nowych rozwiązań do obecnie funkcjonujących, to do końca tego roku akademickiego zostaną one wdrożone.  Wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką będą miały okazję poznać więcej szczegółów z przygotowywanej obecnie publikacji podsumowującej rezultaty projektu, która zostanie zaprezentowana w trakcie zaplanowanej na wrzesień konferencji (więcej szczegółów wkrótce).

Czytaj dalej

O projekcie DIALOG w Kurierze UEK

W najnowszym numerze Kuriera UEK, oficjalnego czasopisma Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukazał się artykuł dotyczący projektu Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego.

W artykule zatytułowanym Dostosowanie uczelni ekonomicznych do nowej Konstytucji dla Nauki (s. 14-15) przedstawiono najważniejsze założenia projektu, a także wskazano na wdrażane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie instrumenty.

Publikacja ta jest jednym z działań mających na celu upowszechnianie wyników projektu – obecnie rozpoczynają się także prace nad monografią oraz konferencją podsumowującą wyniki projektu, która odbędzie się w 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Przeczytaj Kurier UEK nr 4/2018

 

Czytaj dalej

Opublikowano katalog dobrych praktyk

Wszystkie osoby zainteresowane wpływem nowej reformy szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie polskich uczelni ekonomicznych zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją projektową, w ramach której nasi eksperci przedstawili katalog dobrych praktyk. W ramach tego dokumentu szczegółowo omówiono najważniejsze rozwiązania, których implementacja przyczyni się do wzmocnienia pozycji polskich uczelni ekonomicznych, zarówno w kontekście nowych uregulowań prawnych, jak i dążenia do unowocześnienia oferty dla studentów. Docelowo pozwoli to na lepsze odpowiedzenie na ich potrzeby i sprostanie nowym wyzwaniom stawianym uczelniom wyższym w dobie szybkiego postępu technologicznego i zachodzących zmian społeczno-gospodarczych.

Zgodnie z przyjętą logiką projektu poszczególne dobre praktyki zostały przyporządkowane do jednego z pięciu obszarów: badań naukowych, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, finansów oraz zarządzania i ustroju. Łącznie prezentujemy Państwu zestawienie 28 rozwiązań obejmujących takie kwestie jak przykładowo:

 • oferowanie grantów na badania międzynarodowe,
 • publikowanie w czasopismach naukowych,
 • podnoszenie jakości studiów,
 • stymulowanie współpracy z absolwentami,
 • organizowanie toku studiów,
 • funkcjonowanie rady uczelni,
 • opracowanie regulaminu wynagradzania.

Dla każdej z 28 praktyk przedstawiono najważniejsze przesłanki i cel stosowania, sugerowaną procedurę wdrożenia rozwiązania, zestawienie kosztów i korzyści, ryzyka związane z ich zastosowaniem oraz przykładowe wzory dokumentów. Tak przygotowane opisy będą stanowić podstawę do rozpoczęcia realizacji fazy wdrożeniowej w ramach roku akademickiego 2018/2019, kiedy to poszczególne uczelnie ekonomiczne wchodzące w skład konsorcjum będą implementować wybrane praktyki.

Pobierz publikacje projektowe

 

 

Czytaj dalej

Dokonano wyboru dobrych praktyk do pogłębionej analizy

W dniu 11 maja 2018 r. odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie kolejne spotkanie Komitetu Sterującego, które zostało poświęcone wyborowi dobrych praktyk w zakresie pięciu obszarów funkcjonowania uczelni ekonomicznych w Polsce, które są przedmiotem projektu Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego. Jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego przedstawione poniżej rozwiązania zostaną szczegółowo rozpisane przez poszczególne zespoły badawcze. Następnie poszczególne uczelnie ekonomiczne biorące udział w projekcie podejmą decyzje odnośnie wyboru kluczowych z ich punktu widzenia praktyk do implementacji.

Wybrane rozwiązania:

Obszar nr 1 – Badania naukowe

 • Wewnętrzne granty na prowadzenie międzynarodowych badań
 • Współpraca wewnątrzuczelniana w zakresie badań naukowych (tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych)
 • Biuro wsparcia projektów i badań naukowych
 • Przemodelowanie systemu zachęt dla pracowników realizujących projekty badawcze
 • Podnoszenie kompetencji w zakresie publikowania w czasopismach indeksowanych na liście JCR i pozyskiwania funduszy zewnętrznych na badania naukowe

Obszar nr 2 – Dydaktyka

 • Indywidualizacja procesu nauczania dla najzdolniejszych studentów (wariant elitarny). Wprowadzenie indywidualnej ścieżki edukacyjnej w połączeniu z wprowadzeniem systemu tutorskiego / mentorskiego
 • Projekt budowania nowej jakości studiów II stopnia
 • Wzbogacanie i uelastycznienie oferty programowej uczelni – specjalność międzykierunkowa
 • Propozycja systemu motywacyjnego obejmującego elastyczne pensum zależne od wyników działalności naukowej
 • Dwutorowe studia II stopnia
 • Kursy certyfikowane

Obszar nr 3 – Współpraca z otoczeniem

 • Zindywidualizowana ścieżka kształcenia menedżerów dla potrzeb sektora Global Business Services
 • Stymulowanie współpracy pomiędzy uczelniami ekonomicznymi a uczelniami technicznymi ukierunkowanej na komercjalizacje badań i innowacje
 • Model ścieżki zawodowej nauczyciela akademickiego – eksperta
 • Wspieranie absolwentów w zakładaniu przez nich własnej działalności gospodarczej, rozwój inkubatorów działalności gospodarczej; kształtowanie długookresowych relacji uczelnia-absolwent (rozwój mentoringu w obszarze: absolwent-student); rozwój narzędzi współpracy z absolwentami
 • Opis wpływu praktycznych wyników działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
 • Stymulowanie współpracy z absolwentami ukierunkowane na powstawanie funduszy typu endowment
 • Zakładanie spółki celowej uczelni, tworzenie warunków dla jej funkcjonowania i określenie wytycznych dotyczące aktywizacji naukowców przez spółkę celową oraz zapewnienie warunków do spotkań biznesowych na terenie uczelni

Obszar nr 4 – Finanse

 • Finansowe aspekty wdrażania strategii zarządzania publicznymi uczelniami ekonomicznymi – identyfikacja centrów kosztów i centrów zysków
 • Organizacja toku studiów (stacjonarnych, niestacjonarnych) obejmująca analizę limitów przyjęć na poszczególne studia, liczbę i wielkość grup studenckich oraz optymalną liczbę godzin dydaktycznych realizowanych w konkretnej publicznej uczelni ekonomicznej
 • Dostosowanie rachunkowości publicznych uczelni ekonomicznych do implementacji art. 169 ust. 7 ustawy o finansach publicznych w zakresie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
 • Opracowanie wytycznych do wzorcowej instrukcji sporządzania i opiniowania planu rzeczowo-finansowego publicznych uczelni ekonomicznych
 • Zasady finansowania jednostek organizacyjnych publicznych uczelni ekonomicznych (podział środków)

Obszar nr 5 – Ustrój i zarządzanie

 • Wybór ścieżki naukowej albo dydaktycznej pracowników
 • Rozwiązania ustrojowe rad naukowych
 • Sposób konstytuowania i działania Rady uczelni
 • Regulamin wynagradzania – jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Organizacja dydaktyki oraz działalności naukowo-badawczej
Czytaj dalej

Publikacja raportów diagnostycznych

Informujemy, że dostępne są już pierwsze raporty diagnostyczne poświęcone analizie wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie uczelni ekonomicznych przygotowane przez zespoły eksperckie w ramach projektu Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego. Znajdą je Państwo w zakładce do pobrania.

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi opracowano pięć ekspertyz poświęconych poszczególnym obszarom funkcjonowania uczelni wyższych:

 • Ekspertyza diagnostyczna nr 1 – Badania naukowe
 • Ekspertyza diagnostyczna nr 2 – Dydaktyka
 • Ekspertyza diagnostyczna nr 3 – Współpraca z otoczeniem
 • Ekspertyza diagnostyczna nr 4 – Finanse
 • Ekspertyza diagnostyczna nr 5 – Ustrój i zarządzanie.

Ekspertyzy zostały opracowane przez przedstawicieli wszystkich uczelni ekonomicznych wchodzących w skład konsorcjum tj. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dla zapewnienia jak największej przejrzystości opracowanych raportów zostały one opracowane według jednolitego schematu dla poszczególnych obszarów – każdy raport diagnostyczny został podzielony na cztery główne części:

I.  Charakterystyka uczelni ekonomicznych w danym obszarze na tle innych typów uczelni .

II. Zróżnicowanie między uczelniami ekonomicznymi w danym obszarze.

III. Kluczowe wyzwania adaptacyjne uczelni ekonomicznych w danym obszarze.

IV. Rekomendacje uczelni ekonomicznych do ustawy 2.0 w danym obszarze.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi publikacjami, gdyż pozwalają one na zrozumienie specyfiki funkcjonowania uczelni ekonomicznych w Polsce i problemów na jakie natrafiają one w efekcie proponowanych zmian w tzw. Konstytucji dla nauki. Jednocześnie raporty te stanowią podstawę dla dalszych prac w ramach projektu zmierzających do opracowania konkretnych rozwiązań pozwalających polskim uczelniom ekonomicznym na dalszy rozwój.  Dzięki ich implementacji możliwe będzie lepsze dostosowanie się zarówno do zmian legislacyjnych, jak i rosnących oczekiwań w stosunku do uczelni wyższych.

 

Czytaj dalej

Trwają prace nad ekspertyzami diagnostycznymi

Zgodnie z przyjętym harmonogramem trwają prace nad pięcioma ekspertyzami na temat wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na poszczególne obszary działalności uczelni ekonomicznych tj.:

 • badania naukowe
 • dydaktykę
 • współpracę
 • finanse
 • ustrój i zarządzanie.

Nad każdą z ekspertyz pracuje odrębny zespół w skład którego wchodzą przedstawicieli wszystkich uczelni ekonomicznych będących członkami konsorcjum (zestawienie ekspertów znajduje się w zakładce O nas). Dzięki temu przygotowane dokumenty będą w sposób całościowy oceniać jak planowana reforma przełoży się na funkcjonowanie tej specyficznej grupy uczelni bazując m.in. na zgromadzonych na potrzeby projektu danych statystycznych i przeprowadzonych dodatkowo analiz.

Obecnie publikacja ekspertyz diagnostycznych jest planowana na początek marca 2018 r. Gdy tylko zostaną one ukończone poinformujemy o tym na stronie internetowej.

Czytaj dalej

Inauguracja projektu

 

Spotkanie inauguracyjne

W dniu 6 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu pn. Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego. Celem tego spotkania było zainicjowanie prac Komitetu Sterującego Projektu oraz przyjęcie ustaleń dotyczących realizacji zadań w poszczególnych obszarach tematycznych.Spotkanie uroczyście otworzyła prof. dr hab. Janina Filek – Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a następnie głos zabrał kierownik projektu prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur – Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, który przedstawił najważniejsze cele i  zadania stojące przed ekspertami w ramach niniejszego projektu, a także harmonogram prac.

Główną część inauguracji projektu poświęcono wystąpieniom liderów poszczególnych obszarów tematycznych, którzy przedstawili główne założenia dotyczące prac nad ekspertyzami cząstkowymi dotyczącymi kluczowych obszarów funkcjonowania uczelni ekonomicznych:

 • dr Agnieszka Bem – Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – DYDAKTYKA
 • dr Marcin Dąbrowski – Kanclerz, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie – USTRÓJ
 • dr hab. Arkadiusz Kawa – Katedra Logistyki i Transportu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – BADANIA NAUKOWE
 • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – WSPÓŁPRACA
 • prof. dr hab. Artur Walasik – Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – FINANSE.

Publikacja ekspertyz diagnostycznych dla poszczególnych obszarów jest planowana na koniec lutego 2018 r.

Dowiedz się więcej na temat projektu.

Dowiedz się więcej na temat uczelni ekonomicznych zaangażowanych w realizację projektu

Czytaj dalej