Opublikowano katalog dobrych praktyk

Wszystkie osoby zainteresowane wpływem nowej reformy szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie polskich uczelni ekonomicznych zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją projektową, w ramach której nasi eksperci przedstawili katalog dobrych praktyk. W ramach tego dokumentu szczegółowo omówiono najważniejsze rozwiązania, których implementacja przyczyni się do wzmocnienia pozycji polskich uczelni ekonomicznych, zarówno w kontekście nowych uregulowań prawnych, jak i dążenia do unowocześnienia oferty dla studentów. Docelowo pozwoli to na lepsze odpowiedzenie na ich potrzeby i sprostanie nowym wyzwaniom stawianym uczelniom wyższym w dobie szybkiego postępu technologicznego i zachodzących zmian społeczno-gospodarczych.

Zgodnie z przyjętą logiką projektu poszczególne dobre praktyki zostały przyporządkowane do jednego z pięciu obszarów: badań naukowych, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, finansów oraz zarządzania i ustroju. Łącznie prezentujemy Państwu zestawienie 28 rozwiązań obejmujących takie kwestie jak przykładowo:

  • oferowanie grantów na badania międzynarodowe,
  • publikowanie w czasopismach naukowych,
  • podnoszenie jakości studiów,
  • stymulowanie współpracy z absolwentami,
  • organizowanie toku studiów,
  • funkcjonowanie rady uczelni,
  • opracowanie regulaminu wynagradzania.

Dla każdej z 28 praktyk przedstawiono najważniejsze przesłanki i cel stosowania, sugerowaną procedurę wdrożenia rozwiązania, zestawienie kosztów i korzyści, ryzyka związane z ich zastosowaniem oraz przykładowe wzory dokumentów. Tak przygotowane opisy będą stanowić podstawę do rozpoczęcia realizacji fazy wdrożeniowej w ramach roku akademickiego 2018/2019, kiedy to poszczególne uczelnie ekonomiczne wchodzące w skład konsorcjum będą implementować wybrane praktyki.

Pobierz publikacje projektowe