Publikacja raportów diagnostycznych

Informujemy, że dostępne są już pierwsze raporty diagnostyczne poświęcone analizie wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie uczelni ekonomicznych przygotowane przez zespoły eksperckie w ramach projektu Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego. Znajdą je Państwo w zakładce do pobrania.

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi opracowano pięć ekspertyz poświęconych poszczególnym obszarom funkcjonowania uczelni wyższych:

  • Ekspertyza diagnostyczna nr 1 – Badania naukowe
  • Ekspertyza diagnostyczna nr 2 – Dydaktyka
  • Ekspertyza diagnostyczna nr 3 – Współpraca z otoczeniem
  • Ekspertyza diagnostyczna nr 4 – Finanse
  • Ekspertyza diagnostyczna nr 5 – Ustrój i zarządzanie.

Ekspertyzy zostały opracowane przez przedstawicieli wszystkich uczelni ekonomicznych wchodzących w skład konsorcjum tj. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dla zapewnienia jak największej przejrzystości opracowanych raportów zostały one opracowane według jednolitego schematu dla poszczególnych obszarów – każdy raport diagnostyczny został podzielony na cztery główne części:

I.  Charakterystyka uczelni ekonomicznych w danym obszarze na tle innych typów uczelni .

II. Zróżnicowanie między uczelniami ekonomicznymi w danym obszarze.

III. Kluczowe wyzwania adaptacyjne uczelni ekonomicznych w danym obszarze.

IV. Rekomendacje uczelni ekonomicznych do ustawy 2.0 w danym obszarze.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi publikacjami, gdyż pozwalają one na zrozumienie specyfiki funkcjonowania uczelni ekonomicznych w Polsce i problemów na jakie natrafiają one w efekcie proponowanych zmian w tzw. Konstytucji dla nauki. Jednocześnie raporty te stanowią podstawę dla dalszych prac w ramach projektu zmierzających do opracowania konkretnych rozwiązań pozwalających polskim uczelniom ekonomicznym na dalszy rozwój.  Dzięki ich implementacji możliwe będzie lepsze dostosowanie się zarówno do zmian legislacyjnych, jak i rosnących oczekiwań w stosunku do uczelni wyższych.